Mutlu Yıllar
KATEGORİLER
  TÜKENDİ  

Neutrogena T/Gel Şampuan 251 ml


Ürün kodu: #7526
Son kullanma tarihi:

Tüm Neutrogena Ürünleri

1 numaralı markanın kepek şampuanı artık TÜRKİYE 'de

Bu ürünle birlikte 0,28 kozmipara hediye!
  % 0 İNDİRİMLİ 
28,00 TL 28,00 TL
Stok durumu: Tükendi
  Bu üründe kargo 6.50 TL

Ne­ut­ro­ge­na T/Gel Terapötik Şam­pu­an

Ne­utar %2

Endikasyon: Saç de­ri­sin­de ka­şın­tı ve ke­pek­len­me gi­bi semp­tom­lar­lagö­rü­len kro­nik psö­ri­azis, se­bo­re­ik der­ma­tit ve ke­pek te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Co­al ta­ra du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bi­li­nen ol­gu­lar­da,saç de­ri­sin­de açık ya­ra­sı ve­ya akut enf­la­mas­yo­nu olan ol­gu­lar­da,özel­lik­le he­kim ge­rek­li gör­me­miş­se, kul­la­nıl­ma­sı sa­kın­ca­lı­dır.

Uyarı: Yal­nız dış­tan kul­la­nım için­dirve sa­de­ce saç­lı de­ri­ye uy­gu­lan­ma­lı­dır. Enf­la­mas­yon­lu ve­ya açıkya­ra­sı olan saç de­ri­sin­de kul­la­nıl­maz. Göz­ler­le te­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Eğer göz­ler­le te­mas eder­se bol suy­la yı­kan­ma­lı­dır. Sey­rek ola­rakgri, sa­rı, kim­ya­sal iş­lem­le saç ren­gi açıl­mış ve­ya bo­ya­lı saç­lar­dasaç ren­gi­nin bo­zul­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Ürün kul­la­nıl­dık­tan son­ra24 sa­at sü­rey­le gü­neş ışın­la­rı­nın et­ki­le­rin­den sa­kı­nıl­ma­lı­dır.Çok ge­rek­li ol­ma­dık­ça, ge­be­lik­te ve em­zi­rir­ken kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Yan Etkileri: Co­al tar içe­ren ürün­ler uzun sü­rey­leuy­gu­lan­dık­la­rın­da der­ma­tit be­lir­ti­le­ri­nin or­ta­ya çık­ma­sı­na ne­denola­bil­mek­te­dir­ler. Bu der­ma­tit, al­ler­jik ve­ya ir­ri­tan ni­te­lik­teola­bi­lir. İr­ri­tan ni­te­lik­te­ki der­ma­tit­ler ge­nel­lik­le do­za ba­ğım­lı­dır­lar.Ay­rı­ca fo­to­sen­si­ti­zas­yo­na ve ak­ne ben­ze­ri lez­yon­la­rın oluş­ma­sı­nane­den ola­bi­lir.

Etkileşim Fo­to­sen­si­ti­zas­yo­na ne­den ola­bi­lentet­ra­sik­lin­ler, pso­ra­len ve tre­ti­no­in ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Özel­lik­le he­kim ta­ra­fın­dan öne­ril­me­miş­se, PU­VA te­da­vi­si ve di­ğerpsö­ri­azis te­da­vi­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ge­rek­li gö­rül­dü­ğü ka­dar, haf­ta­da en az iki kezuy­gu­lan­ma­lı­dır. Saç­lar iyi­ce ıs­la­tıl­dık­tan son­ra, T/Gel’den bol­ca bir mik­tar saç­lı de­ri­yeuy­gu­la­na­rak ma­saj ya­pı­lır. Kö­pü­ğün saç­lı de­ri üze­rin­de bir­kaç da­ki­kakal­ma­sı sağ­la­nır. Du­ru­la­nır ve iş­lem ye­ni­den tek­rar­la­nır.

Ambalaj: 251 ml ' lik plas­tik şişe.


 

Önemli Bilgilendirme: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, yayımladığı Türk Gıda Kodeksi ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğine istinaden dermokozmetik ürünler ve takviye edici gıdaların, hiç bir hastalığı tedavi ettiği, tedavisine yardımcı olduğu, önlediği, önlenmesine yardımcı olduğu iddia edilemez. Dermokozmetik ürünlerin cildin alt tabakalarında ve kalıcı olarak etki ettiği iddia edilemez. Bu sebeple, sitemizde yer alan açıklamalar, üretici veya ithalatçı firmaların sunduğu ürün etiketi, broşür gibi bilgi ve belgelere dayanmaktadır. Bu bilgiler ürünlerin vaad edilen etkilerinin kesin olarak gerçekleşeceği ya da yan etkileri olmadığı anlamını taşımamaktadır.